Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

 1. Wybrane towary sprzedawane w sklepie Motointegrator.pl objęte są gwarancją udzielaną przez producenta zgodnie z określonymi przez niego warunkami i czasem trwania. W przypadku zakupu towaru wraz z montażem w sieci warsztatów Motointegrator.pl na wybrane towary udzielamy 3-letniej gwarancji, której warunki precyzuje punkt 3.
 2. Podstawowymi dokumentami poświadczającymi prawo do składania roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych są:
  • dowód zakupu towaru w sklepie Motointegrator.pl (paragon lub faktura)
  • karta gwarancyjna producenta (jeżeli była dołączona do towaru)
  • karta gwarancyjna Motointegrator.pl z odpowiednimi pieczęciami (w przypadku 3-letniej gwarancji Motointegrator.pl)
  • karta zgłoszenia reklamacji Motointegrator.pl lub karta zgłoszenia reklamacji producenta (jeżeli występuje)
 3. Na wybrane towary zakupione w Motointegrator.pl wraz z usługą montażu w jednym z warsztatów Motointegrator.pl udzielamy 3-letniej gwarancji. W jej ramach Motointegrator.pl zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad lub usterek zakupionych produktów, a w przypadku gdy dana wada lub usterka, mimo napraw, wystąpi po raz trzeci bądź jest niemożliwa do usunięcia, do wymiany towaru na nowy, wolny od wad i usterek. Naprawy i wymiany będą realizowane wyłącznie w warsztatach Motointegrator.pl.

  Warunkiem otrzymania prawa do 3-letniej gwarancji Motointegrator.pl jest zakupienie towaru wraz z usługą montażu w warsztacie, a następnie wykonanie corocznego, płatnego przeglądu pojazdu (w tym elementu objętego gwarancją), realizowanego w warsztacie, który dokonał montażu. Przeglądy będą potwierdzane pieczęcią warsztatu umieszczaną na karcie gwarancyjnej towaru. Karta gwarancyjna załączana jest do potwierdzenia zamówienia i dostępna w koncie użytkownika. Karta gwarancyjna z odpowiednimi pieczęciami z przeglądów towaru oraz dowód jego zakupu są dokumentami wymaganymi do zachowania 3-letniej gwarancji Motointegrator.pl umożliwiającymi zgłoszenie roszczenia z jej tytułu. 3-letnia gwarancja nie obejmuje towarów zamontowanych w pojazdach użytkowych lub wykorzystywanych do celów zawodowych bądź zarobkowych.

  3 letnia ochrona nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych wskutek:
  • standardowego zużycia eksploatacyjnego
  • eksploatacji niezgodnie z instrukcją obsługi (w tym niewłaściwego zasilania) lub jego przeznaczeniem,
  • awarii, uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych zaniedbaniem, umyślnym uszkodzeniem, niewłaściwym przechowywaniem lub eksponowaniem towaru w warunkach nieodpowiadających jego właściwościom (wilgotność, temperatura, zalanie cieczą, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia),
  • uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z wady materiałowej towaru
  • w wyniku zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,
  • usunięcia numerów umożliwiających identyfikację produktu,
  • zwarcia instalacji elektrycznej lub elektronicznej,
  • nieprawidłowego montażu lub montażu przy użyciu nieprawidłowych narzędzi,
 4. Niezależnie od udzielonych gwarancji Klient może również dochodzić swoich praw zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie Cywilnym i ustawą o sprzedaży konsumenckiej. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).

Szczególne warunki gwarancji

 1. Gwarancja na akumulatory

  Gwarancja na akumulatory nie obejmuje ona poniższych uszkodzeń oraz ich konsekwencji:
  • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem akumulatora niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi eksploatacji.
  • Spływu masy czynnej spowodowanego wadliwą instalacją elektryczną w pojeździe (przeładowywanie – napięcie ładowania pow. 14,6v , nadmierne obciążenia prądowe) wielokrotnym głębokim rozładowaniem akumulatora poniżej 8,5v, brakiem właściwego zamocowania akumulatora w pojeździe.
  • Zasiarczanienia spowodowanego głębokim rozładowaniem akumulatora i pozostawieniem go w tym stanie, wadliwą instalacją elektryczną w pojeździe (niedoładowywanie, zbyt wysoki pobór prądu podczas postoju).
  • mechanicznego i termicznego uszkodzenia obudowy i biegunów.
  • Uszkodzeń spowodowanych samowolnymi przeróbkami akumulatora lub instalacji elektrycznej w pojeździe.
  • Uszkodzeń spowodowanych dodaniem do elektrolitu „preparatów aktywujących” lub innych.
  • Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym doborem akumulatora do pojazdu. Akumulator, którego jedyną niesprawnością jest rozładowanie nie podlega gwarancji.
 2. Gwarancja na opony

  Gwarancja na opony nie obejmuje produktów:
  • Z granicznie zużytym czołem bieżnika - zużycie poniżej wskaźnika TWI
  • Naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę
  • Z nacinanym czołem bieżnika, bez względu na sposób i zakres tych czynności oraz podmiot który je przeprowadził
  • Bieżnikowane poza producentem bez względu na technologię, jakośc wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces; wyjątek stanowi podmiot oficjalnie upoważniony do bieżnikowania przez Producenta, którego produkty są w ofercie danego producenta
  • Z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzonym (częściowo lub całkowicie) nr DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji
  • Gwarancja na oponę/opony nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty
Jeżeli masz pytania związane z obsługą procesu realizacji reklamacji możesz uzyskać na nie odpowiedzi w naszym Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 517 92 58 lub 801 980 980.